LIÊN KẾT ĐÀO TẠO KHÁC

BỘ XÂY DỰNG VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÔNG BÁO MỞ LỚP Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu Kính gửi : - Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị; ...

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ Quyết định số 155/QĐ-BXD ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây d...

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 vừa mới thông qua ngày 26/11/2013 có nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch triệt để trong hoạt động đấu thầu. Với nhiều nội dung mới, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã đáp ứng nhu cầ...

 
0977967869
 
0975021111