ĐÀO TẠO TẠI CÁC TỈNH

THÔNG BÁO Mở các lớp Bồi dưỡng cho các đơn vị khu vực phía Bắc Học tại: Viện đào tạo phát triển giáo dục (Các lớp khai giảng trong tháng 10 năm 2019) Kính gửi : - Thủ trưởng đơn vị; ...

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” : BỘ XÂY DỰNG VIỆN ĐÂÒ TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ---------- Số: 73 /HVCBXD-ĐTHTQT V/v Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng và cấp CC “Chuẩn k...

Kính gửi: - Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng; - Ban Quản lý dự án; Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản l...

 
0977967869
 
0975021111