ĐÀO TẠO TẠI CÁC TỈNH

Ngày 16/9/2020 Thực hiện Đề án Chính phủ đã phê duyệt về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp” ( Đề án 1961 ), ngày 17/9/2020, Học viện xây dựng v...

THÔNG BÁO Mở các lớp Bồi dưỡng cho các đơn vị khu vực phía Bắc Học tại: Viện đào tạo phát triển giáo dục (Các lớp khai giảng trong tháng 10 năm 2019) Kính gửi : - Thủ trưởng đơn vị; ...

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” : BỘ XÂY DỰNG VIỆN ĐÂÒ TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ---------- Số: 73 /HVCBXD-ĐTHTQT V/v Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng và cấp CC “Chuẩn k...

 
0977967869
 
0975021111